วันที่   15   มิถุนายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาเพื่อรับการตรวจ ติดตามการเปิดภาคเรียน 1/ 2564 จากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ห้องประชุมลำน้ำโขง