วันที่   17   มิถุนายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - การอบรมวิจัย R2R ห้องประชุมลำน้ำโขง