วันที่   25   มิถุนายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - การพัฒนาโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 25 ระหว่างวันที่ 21-25 มิถุนายน 2564 โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการในห้องประชุมผ่านระบบ ZOOM เป็นกลุ่ม ศธจ. จาก สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จั ห้องโขงวารี