วันที่   20   มิถุนายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ทดสอบจองห้อง ห้องประชุมลำน้ำโขง