วันที่   29   มิถุนายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - กำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงาน และกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของงาน ห้องประชุมลำน้ำโขง
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุม อกศจ.นครพนม ครั้งที่ 6 /2564 ห้องประชุมลำน้ำโขง