วันที่   1   กรกฏาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - โครงการนิทศลูกเสือในสถานศึกษา ห้องประชุมลำน้ำโขง