วันที่   30   มิถุนายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ทบทวนข้อมูลกำลัลพล ปี 64 ห้องโขงวารี