วันที่   5   กรกฏาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น ด้านการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ ประจำปี 2564 ห้องประชุมลำน้ำโขง
08.30 น. - น.   - การพัฒนาศักยภาพการนิเทศ ห้องโขงวารี