วันที่   3   มีนาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมกลั่นกรองการย้ายครู ห้องประชุมลำน้ำโขง