วันที่   13   กรกฏาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมพิจารณาคัดเลือกรางวัลของคุรุสภา ห้องประชุมลำน้ำโขง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุมผู้บริหารของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ห้องโขงวารี