วันที่   8   กรกฏาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน ห้องประชุมลำน้ำโขง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุมแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ห้องประชุมลำน้ำโขง