วันที่   12   กรกฏาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - โครงการหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ปี 2564 ห้องประชุมลำน้ำโขง